ป้ายจราจรต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายบังคับจราจร มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายบังคับ หยุด รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-1
“ป้ายหยุด”
ป้ายบังคับ หยุด รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-1/1
“ป้ายหยุด”
ป้ายบังคับ ให้ทาง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2
“ป้ายให้ทาง”
ป้ายบังคับ ให้ทาง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2/1
“ป้ายให้ทาง”
ป้ายบังคับ ให้รถสวนทางมาก่อน ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้ารออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
บ-3
“ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน”
ป้ายบังคับ ห้ามแซง ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดป้าย
บ-4
“ป้ายห้ามแซง”
เครื่องหมายจราจร ห้ามเข้า ห้ามิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-5
“ป้ายห้ามเข้า”
ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางขวา ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-6
“ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา”
ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางซ้าย ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-7
“ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้าย
บ-8
“ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวา
บ-9
“ป้ายห้ามเลี้ยวขวา”
ป้ายบังคับจราจร ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
บ-10
“ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย”
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
บ-11
“ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา”
ป้ายจราจรบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
บ-12
“ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ”
หมวดป้ายบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
บ-13
“ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ”
ป้ายห้ามรถยนต์: ห้ามขับรถยนต์เข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-14
“ป้ายห้ามรถยนต์”
ป้ายห้ามรถบรรทุก: ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-15
“ป้ายห้ามรถบรรทุก”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์: ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-16
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์”
ป้ายห้ามรถพ่วง: ห้ามรถพ่วง ห้ามรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-17
“ป้ายห้ามรถพ่วง”
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-18
“ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ”
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถสามล้อ ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-19
“ป้ายห้ามรถสามล้อ”
ป้ายห้ามรถจักรยาน: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-20
“ป้ายห้ามรถจักรยาน”
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-21
“ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น”
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-22
“ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร”
ป้ายห้ามเกวียน: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามบุคคลใดขี่เกวียนเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-23
“ป้ายห้ามเกวียน”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ : ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-24
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์”
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์: ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางทีติดตั้งป้าย
บ-25
“ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์”
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ: ห้ามผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์สามล้อเข้า ไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-26
“ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ”
ป้ายห้ามใช้เสียง: ห้ามใช้เสียง ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
บ-27
“ป้ายห้ามใช้เสียง”
ป้ายห้ามคนผ่าน: ห้ามคนเดินเท้าเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-28
“ป้ายห้ามคนผ่าน”
ป้ายห้ามจอดรถ: ห้ามจอดรถ ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
บ-29
“ป้ายห้ามจอดรถ”
ป้ายห้ามหยุดรถ: ห้ามหยุดรถ ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
บ-30
“ป้ายห้ามหยุดรถ”
ป้ายหยุดตรวจ: หยุดตรวจ ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
บ-31
“ป้ายหยุดตรวจ”
ป้ายจำกัดความเร็ว: จำกัดความเร็ว ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
บ-32
“ป้ายจำกัดความเร็ว”
ป้ายจำกัดน้ำหนัก: ห้ามรถหนักเกินขนาด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น ตัน ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-33
“ป้ายจำกัดน้ำหนัก”
ป้ายจำกัดความกว้าง: ห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้้าย
บ-34
“ป้ายจำกัดความกว้าง”
ป้ายจำกัดความสูง: ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทาง หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
บ-35
“ป้ายจำกัดความสูง”
ป้ายจำกัดความยาว: ห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีความยาว หรือเมื่อรวมความยาวของ รถกับของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขที่ก าหนดในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไป ในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-36
“ป้ายจำกัดความยาว”
ป้ายให้รถเดินทางเดียว: ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ สวนทางกัน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-37
“ป้ายให้รถเดินทางเดียว”
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย: ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไป ทางด้านซ้ายเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-38
“ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย”
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา: อทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-39
“ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา”
ป้ายให้ชิดซ้าย: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-40
“ป้ายให้ชิดซ้าย”
ป้ายให้ชิดขวา: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-41
“ป้ายให้ชิดขวา”
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้ายก็ได้ (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-42
“ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา”
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวา หรือตรงไป (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-43
“ป้ายให้เลี้ยวซ้าย”
ป้ายให้เลี้ยวขวา: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยว ซ้ายหรือตรงไป (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-44
“ป้ายให้เลี้ยวขวา”
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา: ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-45
“ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา”
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย: ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-46
“ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย”
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา: ให้ ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-47
“ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา”
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน: ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่ เริ่มจะเข้าสู่ทางรอบวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ์แก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบ วงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้าหรือหยุดกีดขวางรถที่ แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-48
“ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน”
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-49
“ป้ายช่องเดินรถประจำทาง”
ป้ายช่องเดินรถมวลชน หรือ ป้ายจราจรเลข 3 หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถมวลชน ที่มีจำนวนคน โดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-50
“ป้ายช่องเดินรถมวลชน”
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์ (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-51
“ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์”
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน: ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-52
“ป้ายช่องเดินรถจักรยาน”
ป้ายเฉพาะคนเดิน: บริเวณที่ให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้า (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-53
“ป้ายเฉพาะคนเดิน”
ป้ายให้ใช้ความเร็ว: ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-54
“ป้ายให้ใช้ความเร็ว”
ป้ายสุดเขตบังคับ: หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนที่จะถึงป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-55
“ป้ายสุดเขตบังคับ”

รายละเอียดป้ายบังคับ

ป้ายบังคับจราจร ขนาดมาตรฐานทั่วไป ขนาด Ø 60, Ø 75 และ Ø 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนจราจร มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน รหัส ต-1 ถึง ต-60/1, ต-62 และ ต-75 ขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-1
ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-2
ป้ายเตือนทางโค้งขวา
ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-3
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้ง รัศมีแคบเลี้ยวขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-4
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ป้ายเตือนทางโค้ง กลับเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-5
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเริ่มขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-6
ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-7
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้ง กลับรัศมีแคบเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-8
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว เริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-9
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว เริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-10
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก หมายถึง ทางโทตัดทางเอก ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-11
ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย หมายถึง ทางแยกข้างหน้าตัดกันเป็นรูปตัววาย (Y) ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-12
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-13
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-14
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-15
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-16
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-17
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ต-18
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
ป้ายเตือนทางแยก หมายถึง ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย
ต-19
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย
ป้ายเตือนทางแยก หมายถึง ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย
ต-20
ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย
ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-21
ป้ายเตือนวงเวียนข้างหน้า
ป้ายเตือนทางแคบ ทั้งสองด้าน หมายถึง ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน
ต-22
ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน
ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ต-23
ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย
ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา หมายถึง ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น
ต-24
ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา
ป้ายเตือนสะพานแคบ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานแคบ ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่จะสวนมาจากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยูก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-25
ป้ายเตือนสะพานแคบ
ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านซ้ายผู้ขับขี่ควร เปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ
ต-26
ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย
ป้ายเตือนจราจรปิดด้านขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรด้านขวา ผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ
ต-27
ป้ายเตือนจราจรปิดด้านขวา
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟ ไม่มีเครื่องกั้นทาง หมายถึง เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวา และทางซ้าย ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้วรอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไป และปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนต่อไปได้ ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
ต-28
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง หมายถึง เครื่องหมายเตือน ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และมีรั้วหรือเครื่องกีดขวางกั้นทาง ก่อนที่จะขับรถผ่านป้ายนี้ ให้ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อมีเสียงสัญญาณของเจ้าหน้าที่ดังขึ้น หรือเจ้าหน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัดต่อมาตามลำดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนตามกันได้
ต-29
ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง
ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟ ติดทางแยก หมายถึง ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟอยู่ติดทางแยก
ต-30
ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก
ป้ายเตือนทางแคบ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางแคบ ทางข้างหน้ามีขนาดแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-31
ป้ายเตือนทางแคบ
ป้ายเตือนทางแคบ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางแคบ ทางข้างหน้ามีขนาดแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านมีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-31/1
ป้ายเตือนทางแคบ
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางลอดต่ำ ทางข้างหน้ามีทางลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-32
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางลอดต่ำ ทางข้างหน้ามีทางลอดต่ำ มีขนาดตามตัวเลขเป็น เมตร ที่แสดงไว้ที่ป้ายนั้น รถที่มีขนาดไม่เกินจำนวนตัวเลขที่บอกไว้ในป้ายให้ผ่านเข้าไปได้ แต่ให้ขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งไว้ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ต-32/1
ป้ายเตือนทางลอดต่ำ
ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน หมายถึง Warning Sign ทางขึ้นลาดชัน ทางข้างหน้าเป็นทางลาดชันขึ้นเขาหรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนิน อาจกำบังสายตาไม่ให้มองเห็นรถที่สวนมา ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก กับให้ระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ต-33
ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน
ป้ายเตือนทางลงลาดชัน หมายถึง Warning Sign ทางลงลาดชัน ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลงเขา หรือเนินที่ชันมากให้ใช้เกียร์ต่ำเพิ่อความปลอดภัย
ต-34
ป้ายเตือนทางลงลาดชัน
ป้ายเตือนรถกระโดด หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน เตือนรถกระโดด ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกระทันหัน เช่น บริเวณคอสะพาน ทางข้ามท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็วเป็นต้น ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ต-35
ป้ายเตือนรถกระโดด
ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ หมายถึง Warning Sign ผิวทางขรุขระ ทางข้างหน้าขรุขระมากมีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกัน ให้ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ต-36
ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ
ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง หมายถึง ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน หรือเป็นแอ่ง
ต-37
ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง
ป้ายเตือนทางลื่น หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน ทางลื่น ข้างหน้าทางลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ต-38
ป้ายเตือนทางลื่น
ป้ายเตือนทางร่วน หมายถึง Warning Sign ผิวทางร่วน ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง
ต-39
ป้ายเตือนทางร่วน
ป้ายเตือนระวังหินร่วง หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่า ทางข้างหน้าที่ตัดผ่านภูเขาอาจมีอันตราย จากหินที่ร่วงลงมา หรือหินที่กีดขวางทางเดินรถ
ต-40
ป้ายเตือนระวังหินร่วง
ป้ายเตือนสะพานเปิดได้ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทเตือน สะพานเปิดได้ ทางข้างหน้าจะต้องผ่านสะพานที่สามารถเปิดให้เรือลอด ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังในการหยุดรถ เมื่อเจ้าหน้าที่จะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อรถข้างหน้า และรถข้างหลัง
ต-41
ป้ายเตือนสะพานเปิดได้
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรซ้าย หมายถึง เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้ายของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร
ต-42
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรซ้าย
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรขวา หมายถึง เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังว่าที่ทางแยกหรือที่เกาะเปิดข้างหน้า ให้ทำการเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาของเกาะแบ่งทิศทางจราจร หรือเกาะแบ่งช่องจราจร
ต-43
ป้ายเตือนให้เปลี่ยนช่องจราจรขวา
ป้ายเตือนออกทางขนาน หมายถึง ทางหลักข้างหน้ามีช่องเปิดออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่บนทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะออกทางขนาน
ต-44
ป้ายเตือนออกทางขนาน
ป้ายเตือนเข้าทางหลัก หมายถึง ทางขนานข้างหน้ามีช่องเปิดเข้าทางหลัก ให้ผู้ขับขี่บนทางขนานที่จะเข้าทางหลักระมัดระวัง และเตรียมพร้อมเพื่อจะเข้าทางหลัก
ต-45
ป้ายเตือนเข้าทางหลัก
ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางร่วมซ้าย ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางซ้าย ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-46
ป้ายเตือนทางร่วมซ้าย
ป้ายเตือนทางร่วมขวา หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางร่วมขวา ทางข้างหน้าจะมีรถเข้ามาร่วมในทิศทางเดียวกันจากทางขวา ผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ต-47
ป้ายเตือนทางร่วมขวา
ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า หมายถึง Warning Sign ทางคู่ข้างหน้า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-48
ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า
ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ หมายถึง ทางคู่ข้างหน้า ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็นสองทาง ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ให้ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ต-49
ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่
ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางด้านขวา ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง
ต-50
ป้ายเตือนจุดกลับรถขวา
ป้ายเตือนจุดกลับรถซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ทางซ้าย ใช้เตือนผู้ขับขี่บนทางหลวงให้ทราบว่าทางข้างหน้าจะมีช่องเปิดเกาะกลาง หรือเกาะแบ่งทางหลักกับทางขนานที่ให้กลับรถได้ ผู้ขับขี่ที่ต้องการจะกลับรถจะได้เตรียมเข้าช่องจราจรที่ถูกต้อง และลดความเร็วลง
ต-51
ป้ายเตือนจุดกลับรถซ้าย
ป้ายเตือนทางเดินรถสองทาง หมายถึง ทางเดินรถสองทาง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถสองทางผู้ขับรถจะต้องขับรถให้ช้าลง และเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้ายและระมัดระมัดอันตรายจากรถที่สวนทางมา
ต-52
ป้ายเตือนทางเดินรถสองทาง
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ หมายถึง สัญญาณจราจร ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ต-53
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า หมายถึง เครื่องหมายเตือน หยุดข้างหน้า ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ต-54
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า หมายถึง เครื่องหมายเตือน หยุดข้างหน้า ทางข้างหน้ามีเครื่องหมายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทันทีเมื่อขับรถถึงป้ายหยุด
ต-54/1
ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมที่จะให้ทางเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ต-55
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า หมายถึง ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมที่จะให้ทางเมื่อถึงป้ายให้ทาง
ต-55/1
ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า
ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน หมายถึง ระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีทางสำหรับคนข้ามถนน หรือมีหมู่บ้านราษฏรอยู่ข้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และระมัดระวังคนข้ามถนน ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย
ต-56
ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน
ป้ายเตือนเขตโรงเรียนระวังเด็ก หมายถึง ระวังคนข้ามถนน ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้ามีเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถ ให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณ และห้ามทำให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใดๆ
ต-57
ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก
ป้ายเตือนระวังสัตว์ หมายถึง ระวังสัตว์ ทางข้างหน้าอาจมีสัตว์ข้ามทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายเป็นพิเศษ
ต-58
ป้ายเตือนระวังสัตว์
ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ หมายถึง ทางข้างหน้าเข้าใกล้สนามบิน หรืออาจมีเครื่องบิน บินขึ้น-ลงในระดับต่ำ ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ หากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงผ่านทางข้างหน้า
ต-59
ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ
ป้ายเตือนระวังอันตราย หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังอันตรายชั่วคราวบนทางหลวง เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถ การพังทลายของถนนจากอุทกภัย มีต้นไม้ล้มขวางทาง มีการซ่อมสายไฟคร่อมผิวจราจร เนื่องจากป้ายมิได้แจ้งว่าอันตรายข้างหน้าเป็นอะไร ดังนั้นจึงควรติดตั้งป้ายเตือนเสริม โดยมีข้อความระบุถึงสิ่งอันตรายที่ต้องการจะเตือน
ต-60
ป้ายเตือนระวังอันตราย
ป้ายระวังอันตราย หมายถึง ทางข้างหน้าอาจมีอันตราย ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ระวังอันตรายชั่วคราวบนทางหลวง เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถ การพังทลายของถนนจากอุทกภัย มีต้นไม้ล้มขวางทาง มีการซ่อมสายไฟคร่อมผิวจราจร เนื่องจากป้ายมิได้แจ้งว่าอันตรายข้างหน้าเป็นอะไร ดังนั้นจึงควรติดตั้งป้ายเตือนเสริม โดยมีข้อความระบุถึงสิ่งอันตรายที่ต้องการจะเตือน
ต-60/1
ป้ายเตือนระวังอันตราย
ป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน เครื่องหมายลูกศรคู่ มีเกาะหรือสิ่งกีดขวางอยู่กลางทางจราจร ยวดยานพาหนะสามารถผ่านไปได้ทั้งทางซ้าย และทางขวาของป้าย
ต-62
ป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที
ต-75
ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที
ป้ายเตือนเขตห้ามแซง หมายถึง ป้ายเตือนก่อสร้าง เขตห้ามแซง ใช้ติดตั้งทางด้านขวาของทาง หมายความว่าทางช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขับรถไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นได้
ต-61
ป้ายเตือนเขตห้ามแซง
75 x 100 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปด้านขวา
ต-64
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 98 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปด้านซ้าย
ต-67
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 98 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หมายถึง รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปทั้งสองด้าน ใช้เตือนการเปลี่ยนแนวในทางราบบนทางหลวงหรือถนนที่ทางโค้ง หรือทางแยก
ต-69
ป้ายเตือนแนวทาง
35 x 178 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-65
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-68
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่หมายถึง ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวในทางราบอย่างทันทีทันใด
ต-70
ป้ายเตือนแนวทาง เครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่
60 x 120 /
90 x 180 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเชฟรอน (Chevron)
ต-63
ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง หรือป้ายเชฟรอน (Chevron)
ต-66
ป้ายเตือนแนวทาง (Chevron)
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวางหมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-71
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
45 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวางหมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-72
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวางหมายถึง ใช้เตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่า มีฉนวนใน หรือเกาะ (Median) หรือสิ่งกีดขวางอื่น
ต-73
ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง
60 x 75 ซม.
ป้ายเตือนสลับกันไป หมายถึง ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่ขับรถ สลับกันไปด้านละคัน
ต-74
ป้ายเตือนสลับกันไป
90 x 110 ซม.
ป้ายเตือนสลับกันไป หมายถึง ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่ขับรถ สลับกันไปด้านละคัน
ต-74/1
ป้ายเตือนสลับกันไป
90 x 125 ซม.

ป้ายเตือนอื่น ๆ หรือป้ายเตือนเสริม

ป้ายเสริมจะใช้คู่กับป้ายเตือน เพื่อขยายความหมาย ขอบเขต ความยาวของสภาพทางข้างหน้า

ป้ายเตือนสัญญาณไฟข้างหน้า
ป้ายเตือนสัญญาณไฟข้างหน้า
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
ป้ายเตือนสัญญาณไฟ
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนระวังรถทางขวา
ป้ายเตือนระวังรถทางขวา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนระวังรถทางซ้าย
ป้ายเตือนระวังรถทางซ้าย
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนรถกระโดด
ป้ายเตือนรถกระโดด
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางขรุขระ
ป้ายเตือนทางขรุขระ
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง
ป้ายเตือนรถวิ่งสวนทาง
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางขึ้นเขา
ป้ายเตือนทางขึ้นเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางลงเขา
ป้ายเตือนทางลงเขา
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยว
75 x 60 /
90 x 60 ซม.
ป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น
ป้ายเตือนฝนตกถนนลื่น
60 x 50 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือนเขตโรงเรียน
ป้ายเตือนเขตโรงเรียน
60 x 50 /
30 x 50 /
40 x 60 /
75 x 60 ซม.
ป้ายเตือน อุบัติเหตุข้างหน้า
ป้ายเตือน อุบัติเหตุข้างหน้า
80 x 120 ซม.
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
75 x 120 ซม.
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว
150 x 180 ซม.
ป้ายจำกัดความเร็ว
ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว
60 x 120 ซม.
ป้ายเตือนความเร็ว
ป้ายเตือนความเร็ว
45 x 45 /
60 x 60 ซม.
ป้ายที่กลับรถข้างหน้า
ป้ายที่กลับรถข้างหน้า
60 x 100 ซม.

ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (รหัส ตก.)

ขนาดป้ายเตือนในงานก่อสร้าง รหัส ตก-1 ถึง ตก-24 มีขนาด 60 x 60, 75 x 75 และ 90 x 90 เซนติเมตร

ป้ายเตือนสำรวจทาง หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่กำลังทำการสำรวจอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม.
ตก-1
“ป้ายเตือนสำรวจทาง”
ป้ายเตือนงานก่อสร้าง หมายถึง ให้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณก่อสร้างเพื่อเตือนให้ทราบว่าทางข้างหน้ากำลังมีงานก่อสร้างอยู่บนผิวจราจรหรือทางเดินรถ หรือใกล้กับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังโดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. ใช้ติดตั้งเดี่ยวหรือติดตั้งเป็นชุด ๆ ล่วงหน้าโดยมีแผ่นป้ายบอกระยะทางสีส้มประกอบ
ตก-2
“ป้ายเตือนงานก่อสร้าง”
ป้ายเตือนคนทำงาน ใช้สำหรับเตือนผู้ขับขี่ยวดยานให้ทราบว่าทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงานอยู่บนผิวจราจร หรือใกล้ชิดกับผิวจราจร ป้ายนี้ใช้ได้ทั้งงานก่อสร้างที่มีคนงานกำลังทำงานอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งของโครงการงานบำรุงรักษาทางหรืองานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
ตก-3
“ป้ายเตือนคนทำงาน”
ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ข้างทาง และล้ำเข้ามาในผิวจราจรหรือใกล้ผิวจราจรเป็นครั้งคราว โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 ม. อาจมีแผ่นป้าย “เครื่องจักรกำลังทำงาน” สีส้มประกอบ
ตก-4
“ป้ายเตือนเครื่องจักรกำลังทำงาน”
ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย
ตก-5
“ป้ายเตือนทางเบี่ยงซ้าย”
ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางไปจากเดิมไปใช้ทางชั่วคราวหรือทางเบี่ยง โดยให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบทิศทางที่จะเบี่ยงออกไปด้วย
ตก-6
“ป้ายเตือนทางเบี่ยงขวา”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-7
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-8
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-9
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-10
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-11
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-12
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-13
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-14
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-15
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-16
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-17
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-18
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-19
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-20
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-21
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-22
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-23
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร หมายถึง ใช้ติดตั้งก่อนถึงบริเวณที่มีงานก่อสร้างจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใช้ทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณ์ในป้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึงสภาพทางและขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง โดยติดตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 100 ม.
ตก-24
“ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร”
ป้ายเตือนแนวทางไปทางซ้าย หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ตก-25 “ป้ายเตือนแนวทางไปทางซ้าย”

ป้ายเตือน ตก-25 และ ตก-26

ขนาด 60 x 120 เซนติเมตร

ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา หมายถึง ใช้ติดตั้งบริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง
ตก-26 “ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา”

ป้ายแนะนำ มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท ขนาด 80 x 100 และ 100 x 120 เซนติเมตร
น-1
ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท
ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท น-1/1 ขนาด 60, 75 และ 90 เซนติเมตร
น-1/1
ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท
ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง น-2 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร
น-2
ป้ายบอกจุดหมาย
ป้ายบอกระยะทาง น-3 ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร
น-3
ป้ายบอกระยะทาง
ป้ายชุดบอกรายละเอียดทางแยก น-4 ขนาด 75 x 210 เซนติเมตร
น-4
ป้ายชุดบอกรายละเอียดทางแยก
ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน น-5 ขนาด 60 x 180 
เซนติเมตร
น-5
ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน
ป้ายบอกชื่อแม่น้ำ ลำคลอง น-6 ขนาด 40 x 120 เซนติเมตร
น-6
ป้ายบอกชื่อแม่น้ำ ลำคลอง
ป้ายสิ้นสุดสายทาง น-7 ขนาด 40 x 180 เซนติเมตร
น-7
ป้ายสิ้นสุดสายทาง
ป้ายกรมทางหลวงชนบท น-8 ขนาด 20 x 80 เซนติเมตร
น-8
ป้ายกรมทางหลวงชนบท
ป้ายชี้ทาง น-9 ขนาด 60 x 180 เซนติเมตร
น-9
ป้ายชี้ทาง
ป้ายแสดงตำแหน่งทางข้าม น-10 ขนาด 60 x 60 หรือ 90 x 90 เซนติเมตร
น-10
ป้ายแสดงตำแหน่งทางข้าม
ป้ายข้อความเสริม "จุดเริ่มต้น" ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร
ป้ายข้อความเสริม “จุดเริ่มต้น”
ป้ายจักรยานชิดซ้าย ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร
ป้ายจักรยานชิดซ้าย
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ กิจกรรม และแหล่งชุมชน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
ป้ายสัญลักษณ์ตัว P หรือป้ายที่จอดรถ ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร
ป้ายสัญลักษณ์ตัว P หรือป้ายที่จอดรถ
ป้ายโรงพยาบาล ขนาดป้ายบน60 x 60 และป้ายล่าง 40 x 60 เซนติเมตร
ป้ายโรงพยาบาล
ป้ายที่กลับรถ ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
ป้ายที่กลับรถ
ป้ายที่กลับรถ ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร
ป้ายที่กลับรถ
ป้ายแสดงที่พักริมทาง ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงที่พักริมทาง
ป้ายแสดงที่พักริมทาง ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงที่พักริมทาง
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวโบราณทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยวโบราณทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์ (Scenic Area Signs) ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
ป้ายแสดงสถานที่ชมทิวทัศน์
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-1
นส-1
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-2
นส-2
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-3
นส-3
ป้ายจราจรประเภท ป้ายแนะนำทั่วไป นส-4
นส-4
ป้ายทางหลวง นส-5
นส-5
ป้ายทางหลวง นส-6
นส-6
ป้ายทางหลวง นส-7
นส-7
ป้ายทางหลวง นส-8
นส-8
ป้ายทางหลวง นส-9
นส-9
ป้ายทางหลวง นส-10
นส-10
ป้ายบอกทางหลวง นส-11
นส-11
ป้ายบอกทางหลวง นส-12
นส-12
ป้ายแนะนำเสริม นส-13
นส-13
ป้ายแนะนำเสริม นส-14
นส-14

ป้ายระบุทิศทาง (นส.) รหัส นส-1 ถึง นส-14 ขนาด 40 x 60, 50 x 75 และ 60 x 90 เซนติเมตร

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว

ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ขนาด 75 x 180 เซนติเมตร

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: สนามกอล์ฟ
สนามกอล์ฟ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ : ไร่องุ่น
ไร่องุ่น
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: ที่พัก
ที่พัก
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: สถานที่ตากอากาศ
สถานที่ตากอากาศ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: สวนสัตว์
สวนสัตว์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: ภูเขา
ภูเขา
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: หน้าผา
หน้าผา
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: ถ้ำ
ถ้ำ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: ทะเล
ทะเล
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: น้ำตก
น้ำตก
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: น้ำพุ
น้ำพุ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: เขื่อน
เขื่อน
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นธรรมชาติ: ชายหาด
ชายหาด
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ: แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ: เกาะ
เกาะ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ: วนอุทยาน
วนอุทยาน

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นโบราณสถาน
โบราณสถาน
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน: วัด, โบสถ์
วัด, โบสถ์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นโบราณสถาน: ศาลเจ้า
ศาลเจ้า
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นโบราณสถาน: ศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นโบราณสถาน: ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นโบราณสถาน: ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม

ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัย
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: อนุสาวรีย์
อนุสาวรีย์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: สนามกีฬา
สนามกีฬา
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: ศูนย์ศิลปาชีพ
ศูนย์ศิลปาชีพ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: สวนสาธารณะ
สวนสาธารณะ
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: ชายแดน
ชายแดน
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งกิจกรรม: ตลาด
ตลาด
ป้ายสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งกิจกรรม: สวน, ไร่
สวน, ไร่

ขนาดมาตรฐานของป้ายสัญลักษณ์แสดงแหล่งท่องเที่ยว มีขนาด 40 x 40 เซนติเมตร

ป้ายจราจรตามแบบมาตรฐานทช. (กรมทางหลวงชนบท)

ผลงานป้ายจราจรของเรา

ป้ายจราจร