ป้ายบังคับ (Regulatory signs)

ป้ายบังคับ ป้ายบังคับจราจร ป้ายจราจรสีแดง ป้ายจราจรสีฟ้า

ป้ายจราจรต่าง ๆ (แบบป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เฟรมป้ายจราจร โครงเหล็กถักโอเวอร์เฮด โอเวอร์แฮงค์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุ แบบป้ายจราจร และขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบ และสัญลักษณ์ที่กำหนด
  2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์

ป้ายบังคับจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทปี 2556

ป้ายบังคับ ป้ายหยุด หมายถึง รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-1
ป้ายหยุด
ป้ายบังคับ ป้ายหยุด STOP หมายถึง รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-1/1
ป้ายหยุด STOP
ป้ายบังคับ ป้ายให้ทาง หมายถึง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2
ป้ายให้ทาง
ป้ายบังคับ ป้ายให้ทาง หมายถึง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2/1
ป้ายให้ทาง
GIVE WAY
ป้ายบังคับ ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน หมายถึง ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้ารออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
บ-3
ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามแซง หมายถึง ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดป้าย
บ-4
ป้ายห้ามแซง
เครื่องหมายจราจร ป้ายห้ามเข้า หมายถึง ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-5
ป้ายห้ามเข้า
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา หมายถึง ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-6
ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย หมายถึง ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-7
ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย หมายถึง ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้าย
บ-8
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเลี้ยวขวา หมายถึง ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวา
บ-9
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
บ-10
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
บ-11
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ป้ายจราจรบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
บ-12
ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
หมวดป้ายบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
บ-13
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ป้ายห้ามรถยนต์ หมายถึง ห้ามขับรถยนต์เข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-14
ป้ายห้ามรถยนต์
ป้ายห้ามรถบรรทุก หมายถึง ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-15
ป้ายห้ามรถบรรทุก
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-16
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์
ป้ายห้ามรถพ่วง หมายถึง ห้ามรถพ่วง ห้ามรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-17
ป้ายห้ามรถพ่วง
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-18
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ป้ายห้ามรถสามล้อ หมายถึง ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-19
ป้ายห้ามรถสามล้อ
ป้ายห้ามรถจักรยาน หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-20
ป้ายห้ามรถจักรยาน
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-21
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-22
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
ป้ายห้ามเกวียน หมายถึง ห้ามบุคคลใดขี่เกวียนเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย เป็นป้ายจราจรประเภทบังคับ
บ-23
ป้ายห้ามเกวียน
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย เป็นป้ายจราจรประเภทบังคับ
บ-24
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางทีติดตั้งป้าย
บ-25
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์สามล้อเข้า ไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-26
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ
ป้ายห้ามใช้เสียง หมายถึง ห้ามใช้เสียง ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
บ-27
ป้ายห้ามใช้เสียง
ป้ายห้ามคนผ่าน หมายถึง ห้ามคนเดินเท้าเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-28
ป้ายห้ามคนผ่าน
ป้ายห้ามจอดรถ หมายถึง ห้ามจอดรถ ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
บ-29
ป้ายห้ามจอดรถ
ป้ายห้ามหยุดรถ หมายถึง ห้ามหยุดรถ ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
บ-30
ป้ายห้ามหยุดรถ
ป้ายหยุดตรวจ หมายถึง ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
บ-31
ป้ายหยุดตรวจ
ป้ายจำกัดความเร็ว หมายถึง ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
บ-32
ป้ายจำกัดความเร็ว
ป้ายจำกัดน้ำหนัก หมายถึง ห้ามรถหนักเกินขนาด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น ตัน ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-33
ป้ายจำกัดน้ำหนัก
ป้ายจำกัดความกว้าง หมายถึง ห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้้าย
บ-34
ป้ายจำกัดความกว้าง
ป้ายจำกัดความสูง หมายถึง ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทาง หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
บ-35
ป้ายจำกัดความสูง
ป้ายจำกัดความยาว หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีความยาว หรือเมื่อรวมความยาวของ รถกับของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขที่ก าหนดในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไป ในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-36
ป้ายจำกัดความยาว
ป้ายให้รถเดินทางเดียว หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ สวนทางกัน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-37
ป้ายให้รถเดินทางเดียว
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไป ทางด้านซ้ายเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-38
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-39
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา
ป้ายให้ชิดซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-40
ป้ายให้ชิดซ้าย
ป้ายให้ชิดขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-41
ป้ายให้ชิดขวา
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้ายก็ได้ (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-42
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวา หรือตรงไป (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-43
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
ป้ายให้เลี้ยวขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยว ซ้ายหรือตรงไป (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-44
ป้ายให้เลี้ยวขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-45
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-46
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-47
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน หรือป้ายวงเวียน หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่ เริ่มจะเข้าสู่ทางรอบวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ์แก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบ วงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้าหรือหยุดกีดขวางรถที่ แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-48
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-49
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายช่องเดินรถมวลชน หรือป้ายจราจรเลข 3 หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถมวลชน ที่มีจำนวนคน โดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-50
ป้ายช่องเดินรถมวลชน
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์ (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-51
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-52
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน
ป้ายเฉพาะคนเดิน หมายถึง บริเวณที่ให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้า (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-53
ป้ายเฉพาะคนเดิน
ป้ายให้ใช้ความเร็ว หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง” (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-54
ป้ายให้ใช้ความเร็ว
ป้ายสุดเขตบังคับ หมายถึง หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนที่จะถึงป้าย (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
บ-55
ป้ายสุดเขตบังคับ

ป้ายบังคับจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ป้ายบังคับ ป้ายหยุด หมายถึง รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-1
ป้ายหยุด
ป้ายบังคับ ป้ายหยุด หมายถึง รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-1/1
ป้ายหยุด STOP
ป้ายบังคับ ป้ายให้ทาง หมายถึง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2
ป้ายให้ทาง
ป้ายบังคับ ป้ายให้ทาง หมายถึง รถทุกชนิดต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
บ-2/1
ป้ายให้ทาง GIVE WAY
ป้ายบังคับ ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน หมายถึง ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้ารออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้
บ-3
ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามแซง หมายถึง ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดป้าย
บ-4
ป้ายห้ามแซง
เครื่องหมายจราจร ป้ายห้ามเข้า หมายถึง ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-5
ป้ายห้ามเข้า
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา หมายถึง  ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-6
ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา
ป้ายบังคับ ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย หมายถึง ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-7
ป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้าย
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย หมายถึง ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางซ้าย
บ-8
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเลี้ยวขวา หมาายถึง ห้ามมิให้รถเลี้ยวไปทางขวา
บ-9
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา
ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
บ-10
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
บ-11
ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
ป้ายจราจรบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
บ-12
ป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
หมวดป้ายบังคับ ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
บ-13
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
ป้ายห้ามรถยนต์ หมายถึง ห้ามขับรถยนต์เข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-14
ป้ายห้ามรถยนต์
ป้ายห้ามรถบรรทุก หมายถึง ห้ามรถบรรทุก ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-15
ป้ายห้ามรถบรรทุก
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-16
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์
ป้ายห้ามรถพ่วง หมายถึง ห้ามรถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-17
ป้ายห้ามรถพ่วง
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ หมายถึง ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจราจรประเภทบังคับ
บ-18
ป้ายห้ามรถยนต์สามล้อ
ป้ายจราจรประเภทบังคับ ป้ายห้ามรถสามล้อ หมายถึง ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-19
ป้ายห้ามรถสามล้อ
ป้ายห้ามรถจักรยาน หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-20
ป้ายห้ามรถจักรยาน
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น หมายถึง ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ป้ายจราจรประเภทบังคับ
บ-21
ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร หมายถึง ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-22
ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
ป้ายห้ามเกวียน หมายถึง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามบุคคลใดขี่เกวียนเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-23
ป้ายห้ามเกวียน
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-24
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ หมายถึง ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางทีติดตั้งป้าย
บ-25
ป้ายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์สามล้อเข้า ไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-26
ป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์สามล้อ
ป้ายห้ามใช้เสียง หมายถึง ห้ามใช้เสียง ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
บ-27
ป้ายห้ามใช้เสียง
ป้ายห้ามคนผ่าน หมายถึง ห้ามคนเดินเท้าเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-28
ป้ายห้ามคนผ่าน
ป้ายห้ามจอดรถ หมายถึง  ห้ามจอดรถ ห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
บ-29
ป้ายห้ามจอดรถ
ป้ายห้ามหยุดรถ หรือป้ายกากบาท หมายถึง ห้ามหยุดรถ ห้ามมิให้หยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด
บ-30
ป้ายห้ามหยุดรถ หรือป้ายกากบาท
ป้ายหยุดตรวจ หมายถึง ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วเท่านั้น
บ-31
ป้ายหยุดตรวจ
ป้ายจำกัดความเร็ว หมายถึง จำกัดความเร็ว ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
บ-32
ป้ายจำกัดความเร็ว
ป้ายจำกัดน้ำหนัก หมายถึง ห้ามรถหนักเกินขนาด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น ตัน ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
บ-33
ป้ายจำกัดน้ำหนัก
ป้ายจำกัดความกว้าง หมายถึง ห้ามรถกว้างเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีขนาดกว้างเกินกำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายนั้น เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้้าย
บ-34
ป้ายจำกัดความกว้าง
ป้ายจำกัดความสูง หมายถึง ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงของรถรวมทั้งของที่บรรทุกเกินกว่ากำหนดเป็น เมตร ตามจำนวนเลขในเครื่องหมายเข้าไปในเขตทาง หรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
บ-35
ป้ายจำกัดความสูง
ป้ายจำกัดความยาว หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีความยาว หรือเมื่อรวมความยาวของ รถกับของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขที่ก าหนดในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไป ในทางที่ติดตั้งป้าย
บ-36
ป้ายจำกัดความยาว
ป้ายให้รถเดินทางเดียว หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ สวนทางกัน
บ-37
ป้ายให้รถเดินทางเดียว
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไป ทางด้านซ้ายเท่านั้น
บ-38
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาเท่านั้น
บ-39
ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางขวา
ป้ายให้ชิดซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้าย
บ-40
ป้ายให้ชิดซ้าย
ป้ายให้ชิดขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านขวาของป้าย
บ-41
ป้ายให้ชิดขวา
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้ายก็ได้
บ-42
ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวา หรือตรงไป
บ-43
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย
ป้ายให้เลี้ยวขวา หมายถึง ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยว ซ้ายหรือตรงไป
บ-44
ป้ายให้เลี้ยวขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา หมายถึง  ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเท่านั้น
บ-45
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย หรือเลี้ยวขวา
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางซ้ายเท่านั้น
บ-46
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้าย
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา หมายถึง ให้ ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถไปทางขวาเท่านั้น
บ-47
ป้ายให้ตรงไป หรือเลี้ยวขวา
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทางซ้ายของวงเวียน และผู้ขับขี่ที่ เริ่มจะเข้าสู่ทางรอบวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิ์แก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบ วงเวียนผ่านไปก่อน และห้ามขับรถแทรกหรือตัดหน้าหรือหยุดกีดขวางรถที่ แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียน
บ-48
ป้ายสัญลักษณ์วงเวียน
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถโดยสารประจำทาง
บ-49
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง
ป้ายช่องเดินรถมวลชน หรือ ป้ายจราจรเลข3 หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถมวลชน ที่มีจำนวนคน โดยสารบนรถไม่น้อยกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้าย
บ-50
ป้ายช่องเดินรถมวลชน หรือ ป้ายจราจรเลข 3
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยานยนต์
บ-51
ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน หมายถึง ช่องเดินรถที่กำหนดไว้สำหรับรถจักรยาน
บ-52
ป้ายช่องเดินรถจักรยาน
ป้ายเฉพาะคนเดิน หมายถึง บริเวณที่ให้ใช้ได้เฉพาะคนเดินเท้า
บ-53
ป้ายเฉพาะคนเดิน
ป้ายให้ใช้ความเร็ว หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่าตัวเลขที่กำหนดในป้ายเป็น “กิโลเมตรต่อชั่วโมง”
บ-54
ป้ายให้ใช้ความเร็ว
ป้ายสุดเขตบังคับ หมายถึง หมดเขตบังคับตามความหมายของป้ายที่ได้ติดตั้งไว้ก่อนที่จะถึงป้าย
บ-55
ป้ายสุดเขตบังคับ

รายละเอียดป้ายบังคับ

ป้ายบังคับจราจร (ป้ายจราจรสีแดง, ป้ายจราจรสีฟ้า)
ขนาดมาตรฐานทั่วไป ขนาด Ø 60, Ø 75 และ Ø 90 เซนติเมตร

ที่มา: วิกิพีเดีย

ผลงานป้ายบังคับจราจรของเรา

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

ป้ายจราจร และป้ายความปลอดภัย ติดตั้งที่ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์

ป้ายจราจร และป้ายความปลอดภัย ติดตั้งที่ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์

ตีเส้น และทาสีถนน บริษัท โตโยโบะ เคมิคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตีเส้น และทาสีถนน บริษัท โตโยโบะ เคมิคอลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ป้ายจราจร ป้ายจราจรเตือน ผลิตโดยบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

ป้ายจราจร ป้ายจราจรเตือน ผลิตโดยบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

ป้ายจราจร