ป้ายบังคับจราจร ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย

บ-10 “ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย”