ป้ายห้ามรถจักรยาน: ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

บ-20 “ป้ายห้ามรถจักรยาน”