ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา: ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้ายก็ได้

บ-42 “ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา”