ป้ายเตือนแนวทาง: รูปบั้งหลายอันเรียงกันชี้ไปทั้งสองด้าน ใช้เตือนการเปลี่ยนแนวในทางราบบนทางหลวงหรือถนนที่ทางโค้ง หรือทางแยก

ต-69 “ป้ายเตือนแนวทาง”